Чекориме кон успехот по патот на изградените вредности

Финансиска анализа, контрола и консалтинг

Финансиска анализа, контрола и консалтинг

Пред се анализа на работењето на вашата компанија за да може да се добие јасна слика за значајните оперативните, финансиските и менаџерските дејствија. Контрола на истите и извлекување на заклучок дали сето тоа е усогласено со даночното законодавство и сметководствените  стандарди. Советодавните услуги се базирани на претходни информации а се однесуваат на ефикасност и ефективност во искористување на ресурсите и знаењето.

   1. Финансиска анализа со показатели (На месечно ниво)
   2. Основни финансиски извештаи. Биланс на состојба, Биланс на успех, извештај за паричен тек (На месечно ниво)
   3. Специјално прилагодени извештаи за финансии со акцент на консултација за понатамошни постапки за менаџерите (Контрола на успешноста на фирмата)
   4. Контрола и усогласување со даночната регулатива

Доколку сакате да имате пристап до целосната база на информации, кликнете тука.

All Rights Reserved © 2018 Accounting Point