Со новиот Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност објавен во Службен весник на РМ бр.76/2018 се пропиша нова Пријава за регистрација за ДДВ – ДДВ-01… [signinlocker]Новиот правилник, односно новата пријава ДДВ-01 влезе во сила од 27 април 2018 год.[/signinlocker]

Leave Comment