Чекориме кон успехот по патот на изградените вредности

Човечки ресурси

Новини во Законот за работни односи

Почитувани, доколку сакате да ја отворите целосната содржина ве молиме да се регистрирате во нашиот систем. За регистрација кликнете овде.

Годишен одмор

Согласно Законот за работни односи  имате  право на платен годишен одмор од најмалку 20 и најмногу 26 работни дена…   [signinlocker] Годишниот одмор може да се користи во два дела, со тоа што првиот дел мора да трае најмалку 12 работни дена и да се искористи до крајот на тековната година, а вториот дел најдоцна до […]

Еднократна парична помош за новороденче

Еднократна парична помош за новороденче се обезбедува на семејството за прво новородено дете. Како прво новородено дете се смета дете кое е прво живородено дете по ред на раѓање на мајката. За прво новородено дете  ќе се сметаат и децата кога мајката при првото раѓање ќе роди повеќе деца одеднаш (близнаци, тројка и повеќе). Исто така за […]

Правото на заштита за време на бременост, раѓање и родителство

Едно од основните права кои ги уживаат жените како посебна заштита во работниот однос, е правото на заштита за време на бременост, раѓање и родителство.  Заштитата во Законот за работни односи најпрво е поставена уште при самото известување дека некоја работничка е бремена. Без разлика во која фаза на бременост се наоѓа, работодавачот е должен да воведе повеќекратно оценување […]

Доброволното здравствено осигурување

Со Законот за доброволното здравствено осигурување се уредува нов систем на доброволно здравствено осигурување со кој се дава законска можност и се отвара широко поле на делување на друштвата за осигурување за понуда на пакети на здравствени услуги кои веќе се опфатени со системот на задолжителното здравствено осигурување. Доброволното здравствено осигурување се уредува како дополнително и […]

All Rights Reserved © 2018 Accounting Point