Чекориме кон успехот по патот на изградените вредности

Админстрација

Камати за ненавремено платен данок

Почитувани, доколку сакате да ја отворите целосната содржина ве молиме да се регистрирате во нашиот систем. За регистрација кликнете овде.

Законот за работно време на мобилните работници во патниот сообраќај во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај

Почитувани, доколку сакате да ја отворите целосната содржина ве молиме да се регистрирате во нашиот систем. За регистрација кликнете овде.

Новини во Законот за трговија

Почитувани, доколку сакате да ја отворите целосната содржина ве молиме да се регистрирате во нашиот систем. За регистрација кликнете овде.

Новини во Законот за трговски друштва

Последните новини во Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр.28/04..64/18) се објавија во Службен весник на РМ бр. 120/18. Измените влегоа во сила од 29 јуни 2018 година  и со истите се укинуваат сите одредби од законот кои се однесуваат на тајните друштва…   [signinlocker] Се прецизира дека во годишниот извештај  за работење на […]

Законска и договорена казнена камата

Пресметката на казнената камата (законската и договорна) согласно измените и дополнувањата на Законот за облигационите односи („Службен весник на РМ“, бр.161/09)… [signinlocker]се врши со примена на декурзивниот едноставен каматен метод. Референтната стапка за цели на пресметка на казнената камата за период јули – декември 2018 година изнесува 3%, а ЕУРИБОР стапката изнесува (-0,370)%.[/signinlocker]

All Rights Reserved © 2018 Accounting Point