Чекориме кон успехот по патот на изградените вредности

By Accounting Point

Камати за ненавремено платен данок

Почитувани, доколку сакате да ја отворите целосната содржина ве молиме да се регистрирате во нашиот систем. За регистрација кликнете овде.

Законот за работно време на мобилните работници во патниот сообраќај во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај

Почитувани, доколку сакате да ја отворите целосната содржина ве молиме да се регистрирате во нашиот систем. За регистрација кликнете овде.

Финансиска поддршка на работодавачите за исплата на минимална плата

Почитувани, доколку сакате да ја отворите целосната содржина ве молиме да се регистрирате во нашиот систем. За регистрација кликнете овде.

Аконтација за данок на добивка 07.2018

Почитувани, доколку сакате да ја отворите целосната содржина ве молиме да се регистрирате во нашиот систем. За регистрација кликнете овде.

Новини во Законот за трговија

Почитувани, доколку сакате да ја отворите целосната содржина ве молиме да се регистрирате во нашиот систем. За регистрација кликнете овде.

Новини во Законот за трговски друштва

Последните новини во Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр.28/04..64/18) се објавија во Службен весник на РМ бр. 120/18. Измените влегоа во сила од 29 јуни 2018 година  и со истите се укинуваат сите одредби од законот кои се однесуваат на тајните друштва…   [signinlocker] Се прецизира дека во годишниот извештај  за работење на […]

Новини во Законот за работни односи

Почитувани, доколку сакате да ја отворите целосната содржина ве молиме да се регистрирате во нашиот систем. За регистрација кликнете овде.

Законска и договорена казнена камата

Пресметката на казнената камата (законската и договорна) согласно измените и дополнувањата на Законот за облигационите односи („Службен весник на РМ“, бр.161/09)… [signinlocker]се врши со примена на декурзивниот едноставен каматен метод. Референтната стапка за цели на пресметка на казнената камата за период јули – декември 2018 година изнесува 3%, а ЕУРИБОР стапката изнесува (-0,370)%.[/signinlocker]

Годишен одмор

Согласно Законот за работни односи  имате  право на платен годишен одмор од најмалку 20 и најмногу 26 работни дена…   [signinlocker] Годишниот одмор може да се користи во два дела, со тоа што првиот дел мора да трае најмалку 12 работни дена и да се искористи до крајот на тековната година, а вториот дел најдоцна до […]

Нова пријава за регистрација за ДДВ

Со новиот Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност објавен во Службен весник на РМ бр.76/2018 се пропиша нова Пријава за регистрација за ДДВ – ДДВ-01… [signinlocker]Новиот правилник, односно новата пријава ДДВ-01 влезе во сила од 27 април 2018 год.[/signinlocker]

All Rights Reserved © 2018 Accounting Point