Чекориме кон успехот по патот на изградените вредности

Blog

Коефициент за МДБ за април 2018 година

Согласно соопштението на Државен завод за статистика бр. 4.1.18.39 од 07.05.2018 год. процентот на кумулативен пораст на цените на мало за период јануари – април 2018 год. во однос на просечните цени на мало во 2017 год. кој се користи за пресметување на месечна аконтација на данокот на добивка за АПРИЛ 2018 год. е позитивен […]

Еднократна парична помош за новороденче

Еднократна парична помош за новороденче се обезбедува на семејството за прво новородено дете. Како прво новородено дете се смета дете кое е прво живородено дете по ред на раѓање на мајката. За прво новородено дете  ќе се сметаат и децата кога мајката при првото раѓање ќе роди повеќе деца одеднаш (близнаци, тројка и повеќе). Исто така за […]

Правото на заштита за време на бременост, раѓање и родителство

Едно од основните права кои ги уживаат жените како посебна заштита во работниот однос, е правото на заштита за време на бременост, раѓање и родителство.  Заштитата во Законот за работни односи најпрво е поставена уште при самото известување дека некоја работничка е бремена. Без разлика во која фаза на бременост се наоѓа, работодавачот е должен да воведе повеќекратно оценување […]

Доброволното здравствено осигурување

Со Законот за доброволното здравствено осигурување се уредува нов систем на доброволно здравствено осигурување со кој се дава законска можност и се отвара широко поле на делување на друштвата за осигурување за понуда на пакети на здравствени услуги кои веќе се опфатени со системот на задолжителното здравствено осигурување. Доброволното здравствено осигурување се уредува како дополнително и […]

All Rights Reserved © 2018 Accounting Point