Чекориме кон успехот по патот на изградените вредности

July 2018

Новини во Законот за трговија

Почитувани, доколку сакате да ја отворите целосната содржина ве молиме да се регистрирате во нашиот систем. За регистрација кликнете овде.

Новини во Законот за трговски друштва

Последните новини во Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр.28/04..64/18) се објавија во Службен весник на РМ бр. 120/18. Измените влегоа во сила од 29 јуни 2018 година  и со истите се укинуваат сите одредби од законот кои се однесуваат на тајните друштва…   [signinlocker] Се прецизира дека во годишниот извештај  за работење на […]

Новини во Законот за работни односи

Почитувани, доколку сакате да ја отворите целосната содржина ве молиме да се регистрирате во нашиот систем. За регистрација кликнете овде.

Законска и договорена казнена камата

Пресметката на казнената камата (законската и договорна) согласно измените и дополнувањата на Законот за облигационите односи („Службен весник на РМ“, бр.161/09)… [signinlocker]се врши со примена на декурзивниот едноставен каматен метод. Референтната стапка за цели на пресметка на казнената камата за период јули – декември 2018 година изнесува 3%, а ЕУРИБОР стапката изнесува (-0,370)%.[/signinlocker]

All Rights Reserved © 2018 Accounting Point