Чекориме кон успехот по патот на изградените вредности

May 2018

Годишен одмор

Согласно Законот за работни односи  имате  право на платен годишен одмор од најмалку 20 и најмногу 26 работни дена…   [signinlocker] Годишниот одмор може да се користи во два дела, со тоа што првиот дел мора да трае најмалку 12 работни дена и да се искористи до крајот на тековната година, а вториот дел најдоцна до […]

Нова пријава за регистрација за ДДВ

Со новиот Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност објавен во Службен весник на РМ бр.76/2018 се пропиша нова Пријава за регистрација за ДДВ – ДДВ-01… [signinlocker]Новиот правилник, односно новата пријава ДДВ-01 влезе во сила од 27 април 2018 год.[/signinlocker]

Коефициент за МДБ за април 2018 година

Согласно соопштението на Државен завод за статистика бр. 4.1.18.39 од 07.05.2018 год. процентот на кумулативен пораст на цените на мало за период јануари – април 2018 год. во однос на просечните цени на мало во 2017 год. кој се користи за пресметување на месечна аконтација на данокот на добивка за АПРИЛ 2018 год. е позитивен […]

Еднократна парична помош за новороденче

Еднократна парична помош за новороденче се обезбедува на семејството за прво новородено дете. Како прво новородено дете се смета дете кое е прво живородено дете по ред на раѓање на мајката. За прво новородено дете  ќе се сметаат и децата кога мајката при првото раѓање ќе роди повеќе деца одеднаш (близнаци, тројка и повеќе). Исто така за […]

Правото на заштита за време на бременост, раѓање и родителство

Едно од основните права кои ги уживаат жените како посебна заштита во работниот однос, е правото на заштита за време на бременост, раѓање и родителство.  Заштитата во Законот за работни односи најпрво е поставена уште при самото известување дека некоја работничка е бремена. Без разлика во која фаза на бременост се наоѓа, работодавачот е должен да воведе повеќекратно оценување […]

Доброволното здравствено осигурување

Со Законот за доброволното здравствено осигурување се уредува нов систем на доброволно здравствено осигурување со кој се дава законска можност и се отвара широко поле на делување на друштвата за осигурување за понуда на пакети на здравствени услуги кои веќе се опфатени со системот на задолжителното здравствено осигурување. Доброволното здравствено осигурување се уредува како дополнително и […]

All Rights Reserved © 2018 Accounting Point