Written by Accounting Point on 09/07/2018 in Админстрација

Пресметката на казнената камата (законската и договорна) согласно измените и дополнувањата на Законот за облигационите односи („Службен весник на РМ“, бр.161/09)… [signinlocker]се врши со примена на декурзивниот едноставен каматен метод. Референтната стапка за цели на пресметка на казнената камата за период јули – декември 2018 година изнесува 3%, а ЕУРИБОР стапката изнесува (-0,370)%.[/signinlocker]

Leave Comment